zamknij
Informujemy, że na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.
Cogito Noster
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Wysoki kontrast
Znajdź nas na Facebook’u: Cogito Noster - facebook

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cogitonoster.org

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
4. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
5. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać z większości standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Grudzińska, adres poczty elektronicznej zespol.terapeutyczny22@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 57 027.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne: od frontu budynku z 4 stopniami schodowymi oraz od tyłu budynku z podjazdem do wózków inwalidzkich.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są pomieszczenia na parterze. Pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze nie są dostępne dla klientów na wózkach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stan z dnia 31.03.2024 r.