Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
ul. Andersa 6
44-270 Rybnik
www.cogitonoster.org

Regualmin organizacyjny

Rozdział I
PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku działa na podstawie:
1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, t. j. z późn. zm.)
2. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023r. poz. 40 tekst jednolity z późn. zm.)
3. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. ( Dz.U. z 2022 r., poz. 2123 z późn. zm.)
4. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. z późn. zm.)
5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020r. poz. 249)
6. statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 115/IX/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 maja 2011 r.
7. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „ Regulaminem” określa zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku.
2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest jednostką organizacyjną miasta Rybnika, realizującą zadania zlecone w ramach pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
2. Nazwa jednostki używana jest w pełnym brzmieniu.
3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór jest Miasto Rybnik, jako miasto na prawach powiatu.
4. Terenem działania placówki jest miasto Rybnik, a jej siedziba mieści się w Rybniku – Niedobczycach przy ul. Andersa 6.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A, świadczący usługi dla 40 osób zwanych dalej uczestnikami.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest czynny pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do czwartku od godziny 7.00 do 19.00,
w piątek od 7.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4

Przedmiotem działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest aktywizacja psychospołeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców miasta Rybnika.

§ 5

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA JEDNOSTKI

§ 6

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku jest organizowanie na terenie swojej działalności systemu oparcia społecznego dla osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają trudności w codziennym funkcjonowaniu zwłaszcza w kształtowaniu postaw społecznych oraz komunikacji interpersonalnej.

§ 7

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” realizuje plan postępowania wspierająco – aktywizującego obejmującego treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu:
1. Trening umiejętności społecznych i funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
a) trening dbałości o wygląd zewnętrzny
b) trening nauki higieny
c) trening kulinarny
d) trening umiejętności praktycznych
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
a) kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną
b) nawiązywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym
c) nabycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych
d) motywowania do samodzielnego funkcjonowania
e) kształtowanie umiejętności współpracy, samopomocy i komunikowania się w grupie na zasadach partnerstwa, otwartości i wzajemności
f) aktywizacja w celu pozyskania zatrudnienia przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami
3. Psychoterapia indywidualna
4. Psychoterapia grupowa
5. Poradnictwo psychologiczne
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
7. Motywowanie, farmakoterapia i monitorowanie leczenia
8. Psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z oferty publicznej służby zdrowia, a zwłaszcza Poradni Zdrowia Psychicznego
9. Terapia zajęciowa, w tym:
a) arteterapia
b) rękodzieło artystyczne
c) muzykoterapia
d) zajęcia w pracowni komputerowej
e) zajęcia w pracowni ceramicznej
f) ergoterapia
10. Inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy, w zakresie:
a) poradnictwa zawodowego
b) poradnictwa socjalnego
11. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
a) rozwijania zainteresowań lekturą czasopism, książek (biblioterapia, prasówka), a także wybranymi audycjami telewizyjnymi i filmem
b) rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, (hala sportowa, basen kryty i otwarty, boisko „Orlik”)
12. Edukacja środowisk lokalnych w kierunku kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza tolerancji i równego traktowania, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

§ 8

 

Do zadań Zespołu Psychiatrii Środowiskowej należy:
1. Rozpoznawanie środowiska lokalnego pod kątem wyszukiwania osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Nawiązanie długotrwałej relacji terapeutycznej, monitorowanie procesu farmakoterapii i prowadzenie oddziaływań wspierająco – edukacyjnych mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania.
3. Pozyskiwanie kandydatów na uczestników terapii psychospołecznej prowadzonej w ramach dziennego ośrodka wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster”, jak również podtrzymywanie relacji terapeutycznej podczas czasowych hospitalizacji.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9

Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” tworzą:
1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora
3. Dział księgowości i administracji
4. Zespół Wspierająco - Aktywizujący
5. Zespół Psychiatrii Środowiskowej

§ 10

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1. Zastępca Dyrektora
2. Główny Księgowy

§ 11

Zastępcy Dyrektora podlega:
1. Koordynator Zespołu Wspierająco - Aktywizującego
2. Koordynator Zespołu Psychiatrii Środowiskowej

§ 12

Głównemu Księgowemu podlega:
1. Starszy inspektor ds. kadrowo – administracyjnych

§ 13

Koordynatorowi Zespołu Wspierająco - Aktywizującego podlegają:
1. Asystenci grup terapeutycznych
2. Lekarz psychiatra
3. Psycholodzy
4. Muzykoterapeuta
5. Instruktorzy terapii
6. Sprzątaczka
7. Rzemieślnik - konserwator

§ 14

Koordynatorowi Zespołu Psychiatrii Środowiskowej podlegają:
1. Konsultant – lekarz psychiatra
2. Psycholog – psychoterapeuta
3. Konsultanci ds. osób z zaburzeniami psychicznymi

ROZDZIAŁ V
ZADANIA I KOMPETENCJE DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

§ 15

1. Pracą Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy i nadzór nad prawidłową i terminową realizacją wykonywanych zadań określonych niniejszym Regulaminem.
3. Dyrektor określa w drodze zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych istotne sprawy dla organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku.
4. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności, w tym dobór pracowników, gospodarkę finansową oraz powierzone składniki majątkowe.
5. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster”
6. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”
7. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski, czuwa nad ich właściwym rozpatrzeniem oraz zatwierdza zakresy czynności pracowników.
8. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz.
9. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy” Cogito Noster”, wszystkich jego obiektów oraz dbałość o ich stan techniczny i sanitarny.
10. Do kompetencji Dyrektora należy:
a) Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji w celu realizacji zadań statutowych
b) Składanie Prezydentowi Miasta Rybnika sprawozdań z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster”
c) Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” w obowiązującym trybie.
d) Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji określonych zadań i przestrzegania przepisów prawa
e) Realizacja zasad polityki kadrowej i dbałości o należyty dobór pracowników pod względem zawodowym zgodnym z wymogami kwalifikacyjnymi oraz wykształceniem, wynikający z potrzeb poszczególnych działów i komórek organizacyjnych oraz planu zatrudnienia
f) Reprezentowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” na zewnątrz
g) Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi

§ 16

1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster”.
2. Wykonuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań wynikających z rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy oraz zastępuje Dyrektora w razie jego nieobecności, w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
4. Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy „ Cogito Noster”
5. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestnika.
6. Inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych zapewniających ciągłość działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”.
7. Monitorowanie wymaganego stanu wydanych decyzji administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”.
8. Dbałość o należytą pracę podległych pracowników oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.
9. Kształtowanie postaw pracowników z poszanowaniem zasad etyki zawodowej
10. Szczegółowy zakres powierzonych czynności Zastępcy określa Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „ Cogito Noster” i zawarty jest w indywidualnym zakresie obowiązków.

§ 17

1. Główny Księgowy współpracuje z Dyrektorem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami ośrodka i sprawuje bezpośredni nadzór nad polityką finansową jednostki.
2. Główny Księgowy działa w ramach udzielonego mu umocowania, w czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go w granicach otrzymanego upoważnienia.
3. Zadania Głównego Księgowego określa jego indywidualny zakres obowiązków.

ROZDZIAŁ VI
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU KOORDYNATORA

§ 18

Polecenia obowiązujące koordynatorów działów i pracowników wydaje Dyrektor a w razie jego nieobecności osoba przez Dyrektora upoważniona.

§ 19

1. Ogólne obowiązki koordynatora:
a) opracowanie harmonogramów i planów pracy działów i kontrola ich wykonania,
b) organizowanie pracy i jej koordynacja,
c) podział pracy pomiędzy podległych pracowników,
d) instruktaż stanowiskowy i udzielenie wskazówek co do sposobu jego wykonania,
e) sprawowanie bieżącego i stałego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem obowiązków służbowych, dyscypliny pracy przez podległy zespół pracowników,
f) przestrzeganie maksymalnego wykorzystania czasu pracy,
g) dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie,
h) zapewnienie odpowiednich warunków BHP,
i) przejawianie inicjatywy dotyczącej usprawnień w pracy oraz obniżki kosztów, zmniejszenie pracochłonności,
j) organizowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentacji,
k) piecza nad powierzonym majątkiem oraz prawidłową gospodarką przydzielonymi środkami,
l) informowanie zwierzchników o postępie prac, napotykanych trudnościach oraz podjętych działaniach zabezpieczających wykonanie zadań,
m) informowanie o występujących nieprawidłowościach i wykroczeniach,
n) wydawanie opinii dotyczących pracowników
2. Uprawnienia osób zajmujących koordynacyjne stanowiska:
a) żądanie od swojego przełożonego określenia zadań w terminach zapewniających prawidłowe zorganizowanie pracy
b) wymaganie, aby zarządzenia i polecenia były przekazywane za ich pośrednictwem,
c) dysponowanie środkami przydzielonymi do realizacji zadań,
d) występowanie z wnioskami o przeszeregowanie, premię, nagrodę, karę, zwolnienie podległych pracowników,
e) wydawania podległym pracownikom poleceń służbowych wynikających z zakresu działalności działu

ROZDZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 20

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych.

§ 21

Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1. znać i przestrzegać przepisy, zarządzenia , instrukcje oraz inne akty normatywne obowiązujące w placówce,
2. przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny,
3. dążyć do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę,
4. przestrzegać przepisów bhp i ppoż.,
5. dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem,
6. przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,
7. wykazywać należytą troskę o całość interesów i majątku zakładu, niezależnie od tego czy obowiązek ten wynika z zakresu konkretnych przepisów lub poleceń służbowych,
8. dbać o stały nabór uczestników postępowania wspierająco – aktywizującego,
9. na bieżąco prowadzić dokumentację, przechowywać i ewidencjonować akta, zarządzenia, rejestry i inne dokumenty,
10. sporządzać sprawozdawczość,
11. tworzyć i realizować dodatkowe programy i projekty promujące idee zdrowia psychicznego i poszerzenie dostępności usług placówki

§ 22

Każdy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i ewentualnie karną za:
1. niewypełnienie obowiązków lub przekraczanie uprawnień wynikających z zakresu obowiązków, przepisów lub poleceń przełożonych,
2. nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących go jako pracownika, w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska pracy i zakresu obowiązków,
3. powstałe z winy pracownika względnie wskutek braku jego nadzoru szkody lub niedobory majątkowe,
4. brak dostatecznej troski o interesy zakładu oraz powierzone składniki majątkowe,
5. zagarnięcie mienia lub w inny sposób umyślne wyrządzenie szkody, kiedy to pracownik jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 23

Prawa i obowiązki uczestnika oraz zasady korzystania z placówki, szczegółowo określa Regulamin Uczestnika stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Ustalona nazwa jest używana przez jednostkę w pełnym brzmieniu na pieczątkach.
2. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają zakresy obowiązków służbowych, które są integralną częścią umowy o pracę i są dołączone do akt osobowych.
3. Przestrzeganie zasad i przepisów przeciw pożarowych, jak również porządku i dyscypliny pracy oraz uprawnień i obowiązków pracowników w tym zakresie określa Regulamin Pracy.
4. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników określają stosowne, odrębne Regulaminy.

 

Rybnik, dnia 11.05.2023r.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
z dnia 11.05.2023 r.

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
„Cogito Noster” w Rybniku

I. Postanowienia ogólne

Regulamin Uczestnika szczegółowo określa zasady korzystania z placówki oraz prawa i obowiązki uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku

II. Prawa i obowiązki Uczestników Domu

§ 1

Uczestnicy mają prawo do:
1. aktywnego udziału w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w planie pracy na każdy rok,
2. poszanowania godności osobistej i prywatności,
3. ochrony danych osobowych,
4. korzystania ze wszystkich form zajęć proponowanych przez placówkę,
5. posiadania na terenie placówki miejsca do przechowywania niezbędnych rzeczy, takich jak: obuwie zmienne, itp.,
6. korzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia,
7. korzystania z pomocy pracowników oraz konsultacji psychologa i lekarza psychiatry,
8. współdziałania w tworzeniu różnych form działalności na rzecz pozostałych uczestników,
9. odmowy aktywnego uczestnictwa w zajęciach z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia, po uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym zajęcia,
10. opuszczenia placówki po uprzednim poinformowaniu personelu terapeutycznego,
11. wyrażania swoich opinii z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób,
12. składania skarg i wniosków osobiście lub przez opiekuna prawnego, bezpośrednio do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”.
Uczestnicy mają obowiązek:
1. przestrzegać Regulaminu Uczestnika,
2. szanować prawa pozostałych uczestników oraz personelu, ich prywatności i godności osobistej,
3. przestrzegać poleceń personelu wynikających z aktualnych potrzeb sytuacyjnych,
4. dbać o estetykę i czystość oraz sprzęt będący na wyposażeniu placówki,
5. regularnie zgłaszać się na wizyty lekarskie i stosować się do zaleceń lekarza,
6. przestrzegać harmonogramu zajęć oraz regularnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych,
7. stosować się do zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania przekonań, praw, wolności, własności i nietykalności innych osób, zarówno uczestników jak i pracowników,
8. zgłaszać nieobecność na zajęciach najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym uczestnik nie może przybyć do ośrodka,
9. dbać o mienie placówki.

III. Zakazy obowiązujące na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”

§ 2

Na terenie Domu zabrania się:
1. posiadania, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
2. stosowania agresji słownej i czynnej wobec uczestników i pracowników,
3. zachowań niezgodnych z normami i zasadami współżycia społecznego.

IV. Przepisy porządkowe

§ 3

W przypadku niestosowania się do regulaminu przez uczestnika, a w szczególności:
1. rażącego, nagannego zachowania wobec uczestników i pracowników
2. (agresja fizyczna, słowna i psychiczna, zastraszanie, obrażanie i znieważanie),
3. naruszanie porządku i dyscypliny w grupie
4. niestosowania się do zakazu spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających na terenie placówki,
5. z powodu ciągłych nieobecności bez zasadnego usprawiedliwienia,
6. brak dbania o mienie Ośrodka, w szczególności kradzież, niszczenie mienia,
Wobec uczestnika mogą zostać zastosowane następujące środki dyscyplinujące:
• ustne upomnienie udzielone przez Zespół Wspierająco - Aktywizujący
• pisemne ostrzeżenie udzielone przez Dyrektora Ośrodka.

§ 4

1. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika obowiązków, o których mowa w § 1, a szczególnie w przypadku zachowań agresywnych, Dyrektor  może wystąpić o uchylenie decyzji kierującej do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.