Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster
ul. Andersa 6
44-270 Rybnik
www.cogitonoster.org

Statut

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1


Środowiskowy Dom Samopomocy ”Cogito Noster” w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:
1) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
2) ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3) ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
4) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r Nr 111, poz. 535 z póź.zm.)
5) rozporządzenie MZiOS z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. z 1996r. Nr 5 poz. 38)
6) ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z poźn.zm.)
7) rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586)

 

§ 2


1) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” realizuje zadania Miasta Rybnika w zakresie organizowania wsparcia oraz wszechstronnej specjalistycznej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, mającej na celu poprawę ich społecznego funkcjonowania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu
3) Siedzibą Domu jest Rybnik, a terenem działalności Domu jest obszar Miasta Rybnika


§ 3


1) Beneficjentami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi, będące mieszkańcami Miasta Rybnika
2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest ośrodkiem wsparcia – typu A
o charakterze pobytu dziennego,
3) Przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” działa Zespół Psychiatrii
Środowiskowej.
4) Zasady kwalifikowania i kierowania oraz zasady odpłatności regulują odrębne przepisy

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
„COGITO NOSTER”

§4


Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest organizowanie na terenie swojej działalności systemu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w codziennym funkcjonowaniu zwłaszcza w kształtowaniu kontaktów interpersonalnych i społecznych.


§ 5


1) Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest aktywizacja psychospołeczna użytkowników ośrodka prowadzona w formie postępowania wspierająco – aktywizującego oraz podtrzymywania efektów farmakoterapii przeciwpsychotycznej.
2) Postępowanie wspierająco – aktywizacyjne prowadzone przez Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny obejmuje: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych, terapię zajęciową, trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz inne formy postępowania terapeutycznego, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy :
2.1 Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej obejmuje:
- samoobsługę
- zaradność życiową i funkcjonowanie w codziennym życiu, dotyczące między innymi
takich czynności jak: przygotowanie posiłków (terapia kulinarna) pranie, dbałość
o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość
i porządek we własnym mieszkaniu itp.
2.2 Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje:
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
- aktywność i odpowiedzialność
- motywowanie do samodzielnego funkcjonowania
- kształtowanie umiejętności współpracy, samopomocy i komunikowania się w grupie
na zasadach partnerstwa, otwartości i wzajemności
- aktywizację w celu pozyskania zatrudnienia przy współpracy z wyspecjalizowanymi
instytucjami
2.3 Terapia zajęciowa w zakresie:
- artoterapia
- zajęcia plastyczne
- rękodzieło artystyczne
- muzykoterapia
- zajęcia parateatralne
- obsługa komputera
- stolarstwo
- wikliniarstwo
- ergoterapia
2.4 Trening umiejętności spędzania wolnego czasu obejmuje:
- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism, książek (biblioterapia, prasówka)
a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmem
- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak:
turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych,
towarzyskich i klubowych.
2.5 Poradnictwo psychologiczne, także dla rodzin użytkowników ośrodka
2.6 Psychoterapia grupowa
2.7 Psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne korzystanie z oferty publicznej
służby zdrowia, a zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego
2.8 Farmakoterapia i monitorowanie leczenia
2.9 Edukacja środowisk lokalnych w kierunku kształtowania właściwych postaw
społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi a zwłaszcza tolerancji
i równego traktowania, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu
3) Podstawowym zadaniem Zespołu Psychiatrii Środowiskowej działającego przy
Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest prowadzenie
specjalistycznych oddziaływań terapeutyczno – edukacyjnych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY
„COGITO NOSTER”

§ 6


1.) Środowiskowym Domem Samopomocy „Cogito Noster” kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2.) Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.
3.) Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster.”
4.) Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem placówki, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.
5.) Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń , regulaminów i instrukcji niezbędnych do realizacji zadań statutowych placówki.


§ 7


1.) Dyrektor kieruje pracami Domu przy pomocy głównego księgowego
2.) Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służącego podporządkowaniu, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.


§ 8


Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Rybniku

ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
„COGITO NOSTER”

§ 9


Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.

 

§ 10


Mienie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” stanowi własność Miasta
Rybnika.


§ 11


Podstawę gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”
stanowi plan finansowy.